CIRI KHAS WAHABI SALAFI YANG PERLU DI INGAT SEBAGAI ANTISIPASI JANGAN SAMPAI KELUARGA ANDA KELUAR DARI AL JAMA`AH ( ASWAJA )

Dan ingat
Rasulullah shallallah alayhi wa aalihi wa
sallam bersabda,” Barangsiapa yang
memisahkan diri dari jamaaah ( Khilafah
Islam ), maka ia mati sebagaimana
bangkai jahiliyyah “ ( H.R. Muslim ).
“Sesungguhnya Allah tidak menghimpun
ummatku diatas kesesatan. Dan tangan
Allah bersama jama’ah (ahlussunnah wal
jama`ah). Barangsiapa yang
menyelewengkan, maka ia menyeleweng
ke neraka“. (HR. Tirmidzi: 2168).
“Barangsiapa yang menolak sunnahku
maka bukan dari golonganku” (Shahih
Bukhari).
Oleh Von Edison Alouisci
1. Membagi Tauhid menjadi 3 bagian
yaitu:
(a). Tauhid Rububiyyah: Dengan tauhid
ini, mereka mengatakan bahwa kaum
musyrik Mekah dan orang-orang kafir
juga mempunyai tauhid.
(b). Tauhid Uluhiyyah: Dengan tauhid
ini, mereka menafikan tauhid umat Islam
yang bertawassul, beristigathah dan
bertabarruk sedangkan ketiga-tiga
perkara tersebut diterima oleh jumhur
ulama‟ Islam khasnya ulama‟ empat
Imam madzhab.
(c.) Tauhid Asma’ dan Sifat: Tauhid
versi mereka ini bisa menjerumuskan
umat islam ke lembah tashbih dan tajsim
kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala
seperti:
Menterjemahkan istiwa’ sebagai
bersemayam/bersila.
Merterjemahkan yad sebagai tangan
Menterjemahkan wajh sebagai muka
Menisbahkan jihah (arah) kepada Allah
(arah atas – jihah ulya)
Menterjemah janb sebagai lambung/rusuk
Menterjemah nuzul sebagai turun dengan
dzat
Menterjemah saq sebagai betis
Menterjemah ashabi’ sebagai jari-jari, dll
Menyatakan bahawa Allah SWT
mempunyai “surah” atau rupa
Menambah bi dzatihi haqiqatan [dengan
dzat secara hakikat] di akhir setiap
ayat-ayat mutashabihat
2. Memahami ayat-ayat mutashabihat
secara zhahir tanpa penjelasan terperinci
dari ulama-ulama yang mu’tabar
3. Menolak asy-Sya’irah dan al-
Maturidiyah yang merupakan ulama’
Islam dalam perkara Aqidah yang diikuti
mayoritas umat islam
4. Sering mengkrititik asy-Sya’irah
bahkan sehingga mengkafirkan asy-
Sya’irah.
5. Menyamakan asy-Sya’irah dengan
Mu’tazilah dan Jahmiyyah atau
Mu’aththilah dalam perkara
mutashabihat.
6. Menolak dan menganggap tauhid sifat
20 sebagai satu konsep yang
bersumberkanfalsafah Yunani dan Greek.
7. Berlindung dibalik mazhab Salaf tapi
ajarannya inkar salaf
8. Golongan mereka ini dikenal sebagai
al-Hasyawiyyah, al-Musyabbihah, al-
Mujassimah akidah jisim menyamakn
Allah seperti makhluk,punya
tangan,punya kaki.bisa duduk,punya
arah,punya tempat tinggal dll..
9. Sering menuduh bahwa Abu Hasan
Al-Asy’ari telah kembali ke mazhab
Salaf versi mereka
10. Menolak ta’wil dalam bab
Mutashabihat.
11. Sering menuduh bahwa mayoritas
umat Islam telah jatuh kepada perbuatan
syirik.
12. Menuduh bahwa amalan memuliakan
Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam
[membaca maulid dll] membawa kepada
perbuatan syirik.
13. Tidak mengambil pelajaran sejarah
para anbiya’, ulama’ dan sholihin dengan
dalih menghindari syirik.
14. Pemahaman yang salah tentang
makna syirik, sehingga mudah
menghukumi orang sebagai pelaku syirik.
15. Menolak tawassul, tabarruk dan
istighathah dengan para anbiya’ serta
sholihin.
16. Mengganggap tawassul, tabarruk dan
istighathah sebagai cabang-cabang syirik.
17. Memandang remeh karamah para
wali [auliya’].
18. Menyatakan bahwa ibu bapa dan
datuk Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa
sallam tidak selamat dari adzab api
neraka.
19. Mengharamkan mengucap
“radhiallahu ‘anha” untuk ibu Rosulullah
Shollallohu ‘alaihi wa sallam,
Sayyidatuna Aminah.
SIKAP
1. Sering membid’ahkan amalan umat
Islam bahkan sampai ke tahap
mengkafirkan
mereka.
2. Mengganggap diri sebagai mujtahid
atau berlagak sepertinya (walaupun tidak
layak).
3. Sering mengambil hukum secara
langsung dari al-Qur’an dan hadits
(walaupun tidak layak).
4. Sering memtertawakan dan
meremehkan ulama’ pondok dan golongan
agama yang lain.
5. Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits
yang ditujukan kepada orang kafir sering
ditafsir ke atas orang Islam.
6. Memaksa orang lain berpegang dengan
pendapat mereka walaupun pendapat itu
syaz (janggal).
HADITS
1. Menolak beramal dengan hadis dho’if.
2. Penilaian hadits yang tidak sama
dengan penilaian ulama’ hadits yang lain.
3. Mengagungkan Nasiruddin al-Albani
di dalam bidang ini [walaupun beliau
tidak
mempunyai sanad bagi menyatakan
siapakah guru-guru beliau dalam bidang
hadits.
[Bahkan mayoritas muslim mengetahui
bahwa beliau tidak mempunyai guru
dalam bidang hadits dan diketahui
bahawa beliau belajar hadits secara
sendiri dan ilmu jarh dan ta’dil beliau
adalah mengikut Imam al-Dhahabi].
4. Sering menganggap hadits dho’if
sebagai hadits mawdhu’ [mereka
mengumpulkan hadits dho’if dan palsu di
dalam satu kitab atau bab seolah-olah
kedua-dua kategori hadits tersebut
adalah sama]
5. Pembahasan hanya kepada sanad dan
matan hadits, dan bukan pada makna
hadits. Oleh karena itu, pebedaan
pemahaman ulama’ [syawahid]
dikesampingkan.
QUR’AN
1. Menganggap tajwid sebagai ilmu yang
menyusahkan dan tidak perlu (Sebagian
Wahabi indonesia yang jahil)
FIQH
1. Menolak mengikuti madzhab imam-
imam yang empat; pada hakikatnya
mereka bermadzhab “TANPA
MADZHAB”
2. Mencampuradukkan amalan empat
mazhab dan pendapat-pendapat lain
sehingga membawa kepada talfiq
[mengambil yang disukai] haram
3. Memandang amalan bertaqlid sebagai
bid’ah; mereka mengklaim dirinya
berittiba’
4. Sering mengungkit dan
mempermasalahkan soal-soal khilafiyyah
5. Sering menggunakan dakwaan ijma’
ulama dalam masalah khilafiyyah
6. Menganggap apa yang mereka
amalkan adalah sunnah dan pendapat
pihak lain adalah Bid’ah
7. Sering menuduh orang yang
bermadzhab sebagai ta’assub [fanatik]
mazhab
8. Salah faham makna bid‟ah yang
menyebabkan mereka mudah
membid‟ahkan orang lain
9. Mempromosikan madzhab fiqh baru
yang dinamakan sebagai Fiqh al-
Taysir, Fiqh al-Dalil, Fiqh Musoffa,
dll [yang jelas keluar daripada fiqh empat
mazhab]
10. Sering mewar-warkan agar hukum
ahkam fiqh dipermudahkan dengan
menggunakan hadis “Yassiru wa la
tu’assiru, farrihu wa la tunaffiru”
11. Sering mengatakan bahwa fiqh empat
madzhab telah ketinggalan zaman
NAJIS
1. Sebagian mereka sering
mempermasalahkan dalil akan kedudukan
babi sebagai najis mughallazhah
2. Menyatakan bahwa bulu babi itu tidak
najis karena tidak ada darah yang
mengalir.
WUDHU’
1. Tidak menerima konsep air musta’mal
2. Bersentuhan lelaki dan perempuan
tidak membatalkan wudhu’
3. Membasuh kedua belah telinga dengan
air basuhan rambut dan tidak dengan air
yang baru.
ADZAN
1. Adzan Juma’at sekali; adzan kedua
ditolak
SHALAT
1. Mempromosikan “Sifat Shalat Nabi
Shollallohu ‘alaihi wa sallam‟, dengan
alasan kononnya shalat berdasarkan fiqh
madzhab adalah bukan sifat shalat Nabi
yang benar
2. Menganggap melafazhkan kalimat
“usholli” sebagai bid’ah.
3. Berdiri dengan kedua kaki
mengangkang.
4. Tidak membaca “Basmalah‟ secara
jahar.
5. Menggangkat tangan sewaktu takbir
sejajar bahu atau di depan dada.
6. Meletakkan tangan di atas dada
sewaktu qiyam.
7. Menganggap perbedaan antara lelaki
dan perempuan dalam shalat sebagai
perkara bid‟ah (sebagian Wahabiyyah
Indonesia yang jahil).
8. Menganggap qunut Subuh sebagai
bid’ah.
9. Menggangap penambahan “wa
bihamdihi” pada tasbih ruku’ dan sujud
adalah bid’ah.
10. Menganggap mengusap muka selepas
shalat sebagai bid’ah.
11. Shalat tarawih hanya 8 rakaat;
mereka juga mengatakan shalat tarawih
itu
sebenarnya adalah shalat malam
(shalatul-lail) seperti pada malam-malam
lainnya
12. Dzikir jahr di antara rakaat-rakaat
shalat tarawih dianggap bid’ah.
13. Tidak ada qadha’ bagi shalat yang
sengaja ditinggalkan.
14. Menganggap amalan bersalaman
selepas shalat adalah bid’ah.
15. Menggangap lafazh sayyidina (taswid)
dalam shalat sebagai bid’ah.
16. Menggerak-gerakkan jari sewaktu
tasyahud awal dan akhir.
17. Boleh jama’ dan qashar walaupun
kurang dari dua marhalah.
18. Memakai sarung atau celana setengah
betis untuk menghindari isbal.
19. Menolak shalat sunnat qabliyyah
sebelum Juma’at
20. Menjama’ shalat sepanjang semester
pengajian, karena mereka berada di
landasan Fisabilillah
DO’A, DZIKIR DAN BACAAN
AL-QUR’AN
1. Menggangap do’a berjama’ah selepas
shalat sebagai bid’ah.
2. Menganggap dzikir dan wirid
berjama’ah sebagai bid’ah.
3. Mengatakan bahwa membaca
“Sodaqallahul ‘azhim” selepas bacaan al-
Qur’an adalah Bid’ah.
4. Menyatakan bahwa do’a, dzikir dan
shalawat yang tidak ada dalam al-
Qur’an dan Hadits sebagai bid’ah.
Sebagai contoh mereka menolak Dala’il
al-Khairat, Shalawat al-Syifa‟, al-
Munjiyah, al-Fatih, Nur al-Anwar,
al-Taj, dll.
5. Menganggap amalan bacaan Yasin
pada malam Jum’at sebagai bid’ah yang
haram.
6. Mengatakan bahwa sedekah atau
pahala tidak sampai kepada orang yang
telah wafat.
7. Mengganggap penggunaan tasbih
adalah bid’ah.
8. Mengganggap zikir dengan bilangan
tertentu seperti 1000 (seribu), 10,000
(sepuluh ribu), dll sebagai bid’ah.
9. Menolak amalan ruqiyyah syar’iyah
dalam pengobatan Islam seperti wafa‟,
azimat, dll.
10. Menolak dzikir isim mufrad: Allah
Allah.
11. Melihat bacaan Yasin pada malam
nisfu Sya’ban sebagai bid’ah yang haram.
12. Sering menafikan dan
memperselisihkan keistimewaan bulan
Rajab dan Sya’ban.
13. Sering mengkritik keutamaan malam
Nisfu Sya’ban.
14. Mengangkat tangan sewaktu berdoa’
adalah bid’ah.
15. Mempermasalahkan kedudukan shalat
sunat tasbih.
PENGURUSAN JENAZAH
DAN KUBUR
1. Menganggap amalan menziarahi
maqam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam, para anbiya’, awliya’, ulama’ dan
sholihin sebagai bid’ah dan shalat tidak
boleh dijama’ atau qasar dalam ziarah
seperti ini.
2. Mengharamkan wanita menziarahi
kubur.
3. Menganggap talqin sebagai bid’ah.
4. Mengganggap amalan tahlil dan
bacaan Yasin bagi kenduri arwah sebagai
bid’ah yang haram.
5. Tidak membaca do’a selepas shalat
jenazah.
6. Sebagian ulama’ mereka menyeru
agar Maqam Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wa sallam dikeluarkan dari masjid
nabawi atas alasan menjauhkan umat
Islam dari syirik
7. Menganggap kubur yang bersebelahan
dengan masjid adalah bid’ah yang haram
8. Do’a dan bacaan al-Quran di
perkuburan dianggap sebagai bid’ah.
MUNAKAHAT [PERNIKAHAN]
1. Talak tiga (3) dalam satu majlis adalah
talak satu (1)
MAJLIS SAMBUTAN
BERAMAI-RAMAI
1. Menolak peringatan Maulid Nabi;
bahkan menyamakan sambutan Mawlid
Nabi dengan perayaan kristen bagi Nabi
Isa as.
2. Menolak amalan marhaban para habaib
3. Menolak amalan barzanji.
4. Berdiri ketika bacaan maulid adalah
bid’ah
5. Menolak peringatan Isra’ Mi’raj, dll.
6. Menghalalkan Khaul pada ulamanya
sendiri
HAJI DAN UMRAH
1. Mencoba untuk memindahkan “Maqam
Ibrahim as.” namun usaha tersebut telah
digagalkan oleh al-Marhum Sheikh
Mutawalli Sha’rawi saat beliau
menemuhi Raja Faisal ketika itu.
2. Menghilangkan tanda telaga zam-zam
3. Mengubah tempat sa’i di antara Sofa
dan Marwah yang mendapat tentangan
ulama’ Islam dari seluruh dunia
PEMBELAJARAN DAN
PENGAJARAN
1. Maraknya para professional yang
bertitle LC menjadi “ustadz-ustadz‟
mereka (di Indonesia)
2. Ulama-ulama yang sering menjadi
rujukan mereka adalah:
a. Ibnu Taymiyyah al-Harrani
b. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
c. Muhammad bin Abdul Wahhab
d. Sheihk Abdul Aziz bin Baz
e. Nasiruddin al-Albani
f. Sheikh Sholeh al-Utsaimin
g. Sheikh Sholeh al-Fawzan
h. Adz-Dzahabi dll.
3. Sering mendakwahkan untuk kembali
kepada al-Qura’an dan Hadits (tanpa
menyebut para ulama’, sedangkan al-
Qura’n dan Hadits sampai kepada umat
Islam melalui para ulama’ dan para
ulama’ juga lah yang memelihara dan
menjabarkan kandungan al-Qur’an dan
Hadits untuk umat ini)
4. Sering mengkritik Imam al-Ghazali
dan kitab “Ihya’ Ulumuddin”
PENGKHIANATAN MEREKA
KEPADA UMAT ISLAM
1. Bersekutu dengan Inggris dalam
menjatuhkan kerajaan Islam Turki
Utsmaniyyah
2. Melakukan perubahan kepada kitab-
kitab ulama’ yang tidak sehaluan dengan
mereka
3. Banyak ulama’ dan umat Islam
dibunuh sewaktu kebangkitan mereka di
timur tengah
4. Memusnahkan sebagian besar
peninggalan sejarah Islam seperti tempat
lahir Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam, meratakan maqam al-Baqi’ dan
al-Ma’la [makam para isteri Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Baqi’,
Madinah dan Ma’la, Mekah], tempat
lahir Sayyiduna Abu Bakar dll, dengan
hujjah tempat tersebut bisa membawa
kepada syirik.
5. Di Indonesia, sebagian mereka dalu
dikenali sebagai Kaum Muda atau
Mudah [karena hukum fiqh mereka yang
mudah, ia merupakan bentuk ketaatan
bercampur dengan kehendak hawa nafsu].
TASAWWUF DAN THARIQAT
1. Sering mengkritik aliran Sufisme dan
kitab-kitab sufi yang mu’tabar
2. Sufiyyah dianggap sebagai kesamaan
dengan ajaran Budha dan Nasrani
3. Tidak dapat membedakan antara
amalan sufi yang benar dan amalan
bathiniyyah yang sesat.
Wallahu a’lam bish-Showab wal hadi ila
sabilil haq.
LAIN LAIN
1.gerakan-gerakan atau organisasi Islam
yang di luar Wahabi Salafi atau yang
tidak segaris dengan manhaj (aturan
standar) Wahabi akan mendapat label
syirik, kufur atau bid’ah.
2.Semua lulusan universitas Arab Saudi
dan afiliasinya adalah kader Wahabi
Salafi. Sampai terbukti sebaliknya.
3.Pengikut/aktivis sangat menghormati
ulama-ulama mereka dan selalu
menyebut para ulama Wahabi dengan
awalan Syekh dan kadang diakhiri
dengan rahimahu-Llah atau
hafidzahulLah. Seperti, Syeikh
Utsaimn, Syeikh Bin Baz, dll. Tapi,
menyebut ulama-ulama lain cukup dengan
memanggil namanya saja.
4.Ulama Wahabi Salafi utama (kecuali
Nashiruddin Albani yang asli Albania)
mayoritas berasal dari Arab Saudi dan
bertempat tinggal di Arab Saudi. Oleh
karena itu, mereka umumnya memakai
baju tradisional khas Arab Saudi yaitu
(a) gamis/jubah warna putih (b) surban
merah (c) surban putih (d) maslah yaitu
jubah luar tanpa kancing warna hitam
atau coklat yang biasa dipakai raja.
Lihat baju luar yang dipakai Abdul
Wahab dan Al-Utsaimin.
5.Dalam memberi fatwa, tokoh utama
ulama Wahabi Salafi akan mengutip
ayat dan hadits yang mendukung. Atau,
kalau mengutip fatwa ulama, mereka
akan cenderung mengutip fatwa dari Ibnu
Taimiyah atau Ibnul Qayyim.
Selanjutnya, mereka akan membuat
fatwa sendiri yang kemudian akan
menjadi dalil para pengikut Wahabi.
Dengan kata lain, pengikut Wahabi
hanya mau bertaklid buta pada ulama
Wahabi.
6.Tokoh atau ulama Wahabi Salafi level
kedua ke bawah akan cenderung
menjadikan fatwa tokoh Salafi level
pertama sebagai salah satu rujukan
utama. Atau kalau tidak, akan memberi
fatwa yang segaris dengan ulama
Wahabi level pertama.
7. Kalangan ulama atau tokoh Wahabi
Salafi tidak suka atau sangat jarang
mengutip pendapat ulama salaf seperti
ulama madzhab yang empat dan yang
lain. Hanya pendapat Ibnu Taimiyah
dan Ibnul Qayyim yang sering dikutip
untuk pendapat ulama di atasnya
Muhammad ibnu Abdil Wahhab.
8. Di mata ulama Wahabi, perayaan
keislaman yang boleh dilakukan hanyalah
hari raya idul fitri dan idul adha.
Sedangkan perayaan yang lain seperti
maulid Nabi Muhammad, peringatan
Isra’ Mi’raj dan perayaan tahun baru
Islam dianggap haram dan bid’ah.
9.Lihat, perhatikan, dan terus waspada…
sebagian orang Wahabi enggan memakai
nama Wahabi, tapi mereka lebih memilih
nama-nama yang yang “wah” untuk
mengelabui orang-orang awam; seperti
“Salafi”, “Salafiyah”, “Anshar as
Sunnah”, “Anshar at Tauhid”, “Jama’ah
at Takfir Wa al Hijrah”, “Jam’iyyah an
Nur Wa al Iman”, “al Jama’ah al
Islamiyyah”, dan lain-lain. Bahkan
sekolah-sekolah yang mereka dirikan
seringkali memakai nama-nama para
sahabat terkemuka, atau para Imam
Madzhab; seperti “Utsman bin Affan”,
“Umar bin Khattab”, “Imam Syafi’i”,
dan lainnya. Waspadalah…!!!.

Apabila Allah memanggilku
ambilah aku dalam keadaan Khusnul
Khotimah (baik di akhir) dan
sempatkanlah aku mengucapkan
kalimat “LA ILAHA ILLALLAH” ,
Berharap agar berakhir Husnul
Khotimah “Ya Rabbi Pencipta langit
dan bumi, Engkaulah Pelindungku di
dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku
dalam keadaan Islam dan
gabungkanlah aku dengan orang-orang
yang shaleh”.{QS. Yusuf (12) :

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s