AQIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH

Aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah terdiri
dari 50 aqidah, di mana yang 50 aqidah
ini dimasukkan ke dalam 2 kelompok
besar, yaitu:
1. Aqidah Ilahiyyah ( ﺓﺪﻴﻘﻋ ﺔﻴﻬﻟﺍ ) dan
2. Aqidah Nubuwwiyah ( ﺓﺪﻴﻘﻋ ﺔﻳﻮﺒﻧ )
Adapun Aqidah Ilahiyyah terdiri dari 41
sifat, yaitu:
a. 20 sifat yang wajib bagi Allah swt:
wujud (ﺩﻮﺟﻭ), qidam (ﻡﺪﻗ), baqa (ﺀﺎﻘﺑ),
mukhalafah lil hawaditsi (ﺔﻔﻟﺎﺨﻣ
ﺙﺩﺍﻮﺤﻠﻟ), qiyamuhu bin nafsi (ﻪﻣﺎﻴﻗ
ﺲﻔﻨﻟﺎﺑ), wahdaniyyat (ﺔﻴﻧﺍﺪﺣﻭ), qudrat
(ﺓﺭﺪﻗ), iradat (ﺓﺩﺍﺭﺍ), ilmu (ﻢﻠﻋ), hayat
(ﺓﺎﻴﺣ), sama’ (ﻊﻤﺳ), bashar (ﺮﺼﺑ), kalam
(ﻡﻼﻛ), kaunuhu qadiran ( ﻪﻧﻮﻛ ﺍﺮﻳﺪﻗ ),
kaunuhu muridan ( ﻪﻧﻮﻛ ﺍﺪﻳﺮﻣ ), kaunuhu
‘aliman ( ﻪﻧﻮﻛ ﺎﻤﻴﻠﻋ ), kaunuhu hayyan
( ﻪﻧﻮﻛ ﺎﻴﺣ ), kaunuhu sami’an (ﻪﻧﻮﻛ
ﺎﻌﻴﻤﺳ), kaunuhu bashiran ( ﻪﻧﻮﻛ ﺍﺮﻴﺼﺑ ),
dan kaunuhu mutakalliman (ﻪﻧﻮﻛ
ﺎﻤﻠﻜﺘﻣ).
b. 20 sifat yang mustahil bagi Allah swt:
‘adam (tidak ada), huduts (baru),
fana’ (rusak), mumatsalah lil hawaditsi
(menyerupai makhluk), ‘adamul qiyam bin
nafsi (tidak berdiri sendiri), ta’addud
(berbilang), ‘ajzu (lemah atau tidak
mampu), karohah (terpaksa), jahlun
(bodoh), maut, shamam (tuli), ‘ama (buta),
bukmun (gagu), kaunuhu ‘ajizan, kaunuhu
karihan, kaunuhu jahilan ( ﻪﻧﻮﻛ ﻼﻫﺎﺟ ),
kaunuhu mayyitan (ﺎﺘﻴﻣ ﻪﻧﻮﻛ ), kaunuhu
ashamma ( ﻪﻧﻮﻛ ﻢﺻﺃ ), kaunuhu a’ma
( ﻪﻧﻮﻛ ﻰﻤﻋﺃ ), dan kaunuhu abkam (ﻪﻧﻮﻛ
ﻢﻜﺑﺃ).
c. 1 sifat yang ja’iz bagi Allah swt.
Aqidah Nubuwwiyah terdiri dari 9 sifat,
yaitu:
a. 4 sifat yang wajib bagi para Nabi dan
Rasul: siddiq (benar), tabligh
(menyampaikan), Amanah, dan fathanah
(cerdas).
b. 4 sifat yang mustahil bagi para Nabi
dan Rasul: kidzib (bohong), kitman
(menyembunyikan), khianat, dan baladah
(bodoh).
c. 1 sifat yang ja’iz bagi para Nabi dan
Rasul.
*****
I. DALIL-DALIL SIFAT
WAJIB BAGI ALLAH SWT:
1. Dalil sifat Wujud (Maha Ada): QS
Thaha ayat 14, QS Ar-Rum ayat 8,
dsb.
2. Dalil sifat Qidam (Maha Dahulu):
QS Al-Hadid ayat 3.
3. Dalil sifat Baqa (Maha Kekal): QS
Ar-Rahman ayat 27, QS Al-Qashash
ayat 88.
4. Dalil sifat Mukhalafah lil Hawaditsi
(Maha Berbeda dengan Makhluk): QS
Asy-Syura ayat 11, QS Al-Ikhlas
ayat 4.
5. Dalil sifat Qiyamuhu bin Nafsi
(Maha Berdiri Sendiri): QS Thaha
ayat 111, QS Fathir ayat 15.
6. Dalil sifat Wahdaniyyat (Maha
Tunggal / Esa): QS Az-Zumar ayat
4, QS Al-Baqarah ayat 163, QS Al-
Anbiya’ ayat 22, QS Al-Mukminun
ayat 91, dan QS Al-Isra’ ayat 42-43.
7. Dalil sifat Qudrat (Maha Kuasa):
QS An-Nur ayat 45, QS Fathir ayat
44.
8. Dalil sifat Iradat (Maha
Berkehendak): QS An-Nahl ayat 40,
QS Al-Qashash ayat 68, QS Ali
Imran ayat 26, QS Asy-Syura ayat
49-50.
9. Dalil sifat Ilmu (Maha Mengetahui):
QS Al-Mujadalah ayat 7, QS At-
Thalaq ayat 12, QS Al-An’am ayat 59,
dan QS Qaf ayat 16.
10. Dalil sifat Hayat (Maha Hidup):
QS Al-Furqan ayat 58, QS Ghafir
ayat 65, dan QS Thaha 111.
11 & 12. Dalil sifat Sama’ (Maha
Mendengar) dan Bashar (Maha
Melihat): QS Al-Mujadalah ayat 1,
QS Thaha ayat 43-46.
13. Dalil sifat Kalam (Maha
Berfirman): QS An-Nisa ayat 164,
QS Al-A’raf ayat 143, dan QS Asy-
Syura ayat 51.
Dua puluh sifat yang wajib bagi Allah
tersebut di atas dibagi kepada 4 bagian,
yaitu:
1. Sifat Nafsiyyah. Artinya: Sifat yang
tidak bisa difahami Dzat Allah tanpa
adanya sifat. Sifat Nafsiyyah ini hanya
satu sifat, yaitu: sifat wujud.
2. Sifat Salbiyyah. Artinya: Sifat yang
tidak pantas adanya di Dzat Allah swt.
Sifat Salbiyyah ini jumlahnya ada lima
sifat, yaitu: Qidam, Baqa, Mukhalafah
lil Hawaditsi, Qiyamuhu bin Nafsi, dan
Wahdaniyyah.
3. Sifat Ma’ani. Artinya: Sifat yang
tetap dan pantas di Dzat Allah dengan
kesempurnaan-Nya. Sifat Ma’ani ini
jumlahnya ada tujuh sifat, yaitu:
Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama’,
Bashar, dan Kalam.
4. Sifat Ma’nawiyyah. Artinya: Sifat
yang merupakan cabang dari sifat
Ma’ani. Sifat Ma’nawyyah ini
jumlahnya ada tujuh sifat, yaitu:
Kaunuhu Qadiran, Kaunuhu Muridan,
Kaunuhu ‘Aliman, Kaunuhu Hayyan,
Kaunuhu Sami’an, Kaunuhu Bashiran,
dan Kaunuhu Mutakalliman.
*****
II. DALIL-DALIL SIFAT
JA’IZ BAGI ALLAH
a. QS Al-Qashash ayat 68
b. QS Al-Imran ayat 26
c. QS Al-Baqarah ayat 284
CATATAN PENTING:
Pokok-pokok Ilmu Tauhid ( ﺉﺩﺎﺒﻣ ﻢﻠﻋ
:(ﺪﻴﺣﻮﺘﻟﺍ
1. Definisi Ilmu Tauhid (ﻩﺪﺣ):
Ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat
Allah dan para rasul-Nya, baik sifat-
sifat yang wajib, mustahil maupun ja’iz,
yang jumlah semuanya ada 50 sifat.
Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat
dan sifat yang mustahil ada 20 sifat serta
sifat yang ja’iz ada 1 sifat. Begitupula
sifat yang wajib bagi para rasul ada 4
sifat (sidiq. tabligh, amanah, dan
fathanah) dan sifat yang mustahil ada 4
sifat (kidzb / bohong, kitman /
menyembunyikan, khianat, dan bodoh)
serta sifat yang ja’iz ada 1 sifat. 50 sifat
ini dinamakan “Aqidatul Khomsin /
ﺓﺪﻴﻘﻋ ﻦﻴﺴﻤﺨﻟﺍ “. Artinya: Lima puluh
Aqidah.
2. Objek atau Sasaran Ilmu Tauhid
(ﻪﻋﻮﺿﻮﻣ): Dzat Allah dan sifat-sifat
Allah.
3. Pelopor atau Pencipta Ilmu Tauhid
(ﻩﺎﻌﺿﺍﻭ): Imam Abul Hasan Al-
Asy’ari (260 H – 330 H / 873 M – 947
M ) dan Imam Abul Manshur Al-
Mathuridi ( 238 – 333 H / 852 – 944
M ).
4. Hukum Mempelajari Ilmu Tauhid
(ﻪﻤﻜﺣ): Wajib ‘ain dengan dalil ijmali
(global) dan wajib kifayah dengan dalil
tafshili.
5. Nama Ilmu Tauhid (ﻪﻤﺳﺍ): Ilmu
Tauhid, Ilmu Ushuluddin, Ilmu Kalam
dan Ilmu ‘Aqa’id.
6. Hubungan Ilmu Tauhid dengan Ilmu-
ilmu lain (ﻪﺘﺒﺴﻧ): Asal untuk ilmu-ilmu
agama dan cabang untuk ilmu selainnya.
7. Masalah-masalah Ilmu Tauhid
(ﻪﻠﺋﺎﺴﻣ): Sifat-sifat wajib, mustahil,
dan ja’iz bagi Allah swt dan para
Rasul-Nya.
8. Pengambilan Ilmu Tauhid (ﻩﺩﺍﺪﻤﺘﺳﺍ):
Diambil dari Al-Qur’an, Al-Hadits,
dan akal yang sehat.
9. Faedah Ilmu Tauhid (ﻪﺗﺪﺋﺎﻓ):
Supaya sah melakukan amal-amal sholeh
di dunia.
10. Puncak Mempelajari Ilmu Tauhid
(ﻪﺘﻳﺎﻏ): Memperoleh kebahagian, baik di
dunia maupun akherat dan mendapat
ridha dari Allah swt serta mendapat
tempat di surga.
maka dengan Demikian, benarlah apa
yang di sepakati Ulama akan ciri ciri
Islam yang berasaskan Ahl sunnah wal
jama’ah
Islam Ahlussunnah wal Jama’ah adalah
Islam dengan 4 ciri:
1. berpedoman pada Qur’an, Hadits,
Ijma’ dan Qiyas.
2. Di bidang Fiqih, bermadzhab kepada
salah satu madzhab yang empat
( ImamHanafi, Imam Maliki,
ImamSyafii dan Imam Hanbali).
3. Di bidang Aqidah, mengikuti faham
Asy’ariyah dan Maturidiyah.
4. Di bidang Tasawuf, mengikuti Imam
Abu Qosim al-Junaidi
yang menetang kebijakan dan kesepakatan
Jumhur adalah adalah 3 kelompok besar
yaitu
1, Yahudi
2. Wahaby salafy
3. dan Nsrani
maaf jika salah kata :

Apabila Allah memanggilku
ambilah aku dalam keadaan Khusnul
Khotimah (baik di akhir) dan
sempatkanlah aku mengucapkan
kalimat “LA ILAHA ILLALLAH” ,
Berharap agar berakhir Husnul
Khotimah “Ya Rabbi Pencipta langit
dan bumi, Engkaulah Pelindungku di
dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku
dalam keadaan Islam dan
gabungkanlah aku dengan orang-orang
yang shaleh”.{QS. Yusuf (12) : 101}

keindahan setiap kata terucap dari keimanan di dalam hati.
….serpihan hati….

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s